• logo
 • shakarim
  u n i v e r s i t y
Білім беру бағдарламалары
6B02305 - Филология (қазақ) -журналистика
B037 Филология білім беру бағдарламаларының тобы 6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар білім беру саласына кіреді.

Білім беру бағдарламасы
Элективті пәндер каталогы
ЖОО компонентінің оқу пәндерінің тізімі
Бітіруші түлек моделі
ББ даму жоспары
Кіріспе
6В02305 «Филология (қазақ ) - журналистика» білім беру бағдарламасы (ББ) «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ Филология факультетінің қазақ филологиясы және журналистика оқу кафедрасында жүзеге асырылып отырған 6B023 «Тілдер және әдебиет» дайындау бағыты бойынша әзірленді. Білім беру бағдарламасының басты ерекшелігі – филология және журналистика салалары бойынша кіріктірілген білім беру бағдарламасы ретінде нарық сұранысына жауап беретін, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау. Базалық және кәсіпке бейімдейтін пәндердің 60% филология саласына арналса, 40% журналистика саласы бойынша пәндерден тұрады. Білім алушылар оқу, өндірістік, дипломалды практикаларға да екі сала бағыты бойынша баратын болады. Білім беру бағдарламасы жоғары оқу орны жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді оқытуды, сондай-ақ оның әлеуметтенуін және қоғамға кірігуін көздейді.
Даярлау бойынша білім беру үрдісінің аяқталуының негізгі критерийі бакалавр білім алушылардың теориялық оқытудың кемінде 205 кредитін, сондай-ақ практиканың кемінде 27 кредитін игеруі, 8 кредит қорытынды аттестаттау болып табылады. Барлығы 240 кредит.
4 жыл.
Мақсаты
Филология мен журналистика салалары бойынша арнайы кәсіби құзыреттіліктерді меңгерген, зерттеушілік, әлеуметтік-коммуникативтік және БАҚ салаларындағы қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті филолог-журналистерді даярлау.
Түлектің біліктілік сипаттамасы
 • Берілетін дәреже / біліктілік
  «6В02305 – Филология (қазақ)-Журналистика» білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалавры.
 • Кәсіп атауы / маманның қызметінің тізімі
  - ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер; - әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында әдеби кеңесші; - газет пен журнал редакцияларында әдеби қызметкер, корректор, редактор - журналист, репортер; - баспасөз хатшысы; - комментатор; жаңалықтар жүргізуші; - модератор; продюсер; редактор; - қоғаммен байланыс маманы; қарым-қатынас бойынша менеджер; - эксперт-менеджер; спичрайтер; - веб-редактор; редактор және стилист; - жарнама агенті.
 • СБШ (салалық біліктілік шеңбері) бойынша біліктілік деңгейі
  6 ( 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 -деңгейшелер)
 • Кәсіби қызмет саласы
  - ғылым - БАҚ - баспа ісі - әкімшілік-басқару және ұйымдастырушылық - жарнама агенттігі - желілік ақпараттық құрылымдар - еңбек нарығының сұранысына орай басқа да мәдени, әлеуметтік, гуманитарлық салалар.
 • Кәсіби қызмет нысаны
  – ғылыми-зерттеу мекемелері – газет, журналдардың редакциялары – радио мен телевидение – баспа орындары – мәдениет ұйымдары (мұражай, кітапхана, т.б.) – мамандықтың профилімен сәйкес келетін басқа да нысандар
 • Кәсіби қызмет түрлері
  филология (лингвистика, әдебиеттану, фольклористика және текстология т.б.) салаларында зерттеулер жүргізу; - мәдениет саласында ағартушылық жұмыстар; - баспа өнімін түзету, редакциялау; - ақпараттық-аналитикалық; - ақпараттық-анықтамалық; - ақпаратты-креативті; - көркем-публицистикалық; - мәдениет, басқару мекемелерінде, мәдениетаралық қатынас саласында және басқа да әлеуметтік-гуманитарлық салалардағы қызметтер
Карта учебных модулей по формированию компетенций
Әлеуметтік-гуманитарлық модуль

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Әлеуметтік-гуманитарлық, саяси-құқықтық, этикалық білімдердің, идеологиялық ұстанымның базалық білімін меңгеріп, оларды кәсіби қызметтің әр түрінде қолдануға қабілетті.

Білімді іс-тәжірибеде қолдану және қорытындылау

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Мамандық бойынша барлық кәсіби қызмет түрін жүзеге асыруға қабілетті.

Тілдік дайындық деңгейі

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Коммуникативтік мақсатқа сәйкес жеке тұлғалық, әлеуметтік қарым-қатынас жағдайларында тілдік құзыреттілік танытады

Мамандыққа фундаментальды дайындық

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Мамандықтың іргетасын құрайтын пәндер бойынша базалық білімді меңгеріп, оны іс-тәжірибеде қолдануға қабілетті болады.

Лингвистикалық білім тарихы мен теориясы

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Лингвистикалық ілімдер тарихы аясында тілдік заңдылықтарды, олардың теориялық негіздерін игереді.

Әдебиет пен журналистика: теориясы, тарихы

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Қазақ әдебиеті мен журналистика тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін біледі, негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай алады.

Ақпараттық-когнитивтік технологиялар

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Кәсіби қызметінде ақпараттық-коммуникациялық, когнитивтік технологияларды қолдана алады.

Тіл прагматикасы

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Лингвистика саласының негізгі нормаларын, даму бағыттарын біледі, кәсіби қызметінде теориялық білімін прагматикалық тұрғыдан қолдануға қабілетті.

Кәсіби коммуникация

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Басқару субъектілері мен объектілері арасындағы ақпарат алмасу мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді, ақпарат алмасу кезіндегі тұлғааралық коммуникацияны жүзеге асыру мүмкіндіктерін, кәсіби деңгейде тиісті білім, білік дағдыларын меңгереді.

Тереңдетілген теориялық дайындық

Модуль бойынша оқыту нәтижелері:

Тіл білімі мен әдебиеттің тұжырымдамалық және теориялық негіздеріне талдау жасай алады және оның жалпы ғылым мен құндылықтар жүйесіндегі орнын бағамдайды.